Hlídání dětiček

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE V OLEŠKU
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro přihlášení dětí na příměstském táboře v Olešku, přes webové rozhraní www.hlidanideticek.cz.

2. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím, jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP).

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než na webovém rozhraní objednáte příměstský tábor či jinou vzdělávací akci. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisujeme.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

Důležité pojmy (definice)

Objednávka a uzavření Smlouvy

Přihlášení dítěte

Platba

Cena

Podmínky pro zrušení účasti ze strany rodiče

Podmínky pro zrušení účasti ze strany pořadatele

Pojištění

Upozornění

Mobilní telefony

Informovaný souhlas zákonného zástupce

Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ/PROVOZOVATEL):

Poskytovatelem je: Ing. Michaela Haklová

IČ: 76603270

Sídlo podnikání: Na Vyhlídce 317, 252 45 Zvole

Poskytovatel je zapsaný v živnostenském rejstříku

Kontaktní telefon: +420 775 242 720

Adresa pro doručování elektronické pošty: gevura@seznam.cz

Poskytovatel není plátcem DPH

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT/RODIČ(zákonný zástupce). Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.hlidanideticek.cz uzavře s poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb a zakoupí tím některou z nabízených služeb, uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím/Klientem může spotřebitel nebo podnikatel či nepodnikající právnická osoba. V dalším textu bude používáno společné označení „Klient“.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.hlidanideticek.cz vyplněním potřebných údajů Klientem). Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy
1. Klient objednává tábory i vzdělávací akce zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní www.hlidanideticek.cz a případně na dalších webových stránkách, kam budete z webového rozhraní při kliknutí na daný produkt nebo vzdělávací akci přesměrováni, naleznete veškeré naše produkty i vzdělávací akce s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a vzdělávacích akcí uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci a vyberete způsob úhrady. U některých ebooků může být potřeba, abyste si materiály (např. pomocné tabulky, pracovní listy) sami vytiskli. V popisu produktu na to vždy upozorňujeme.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří- li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV. PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

1. Dítě je na tábor přihlášeno řádným a pravdivým vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na webových stránkách www.hlidanideticek.cz;

2. Po naplnění kapacity příměstského tábora v daném termínu má pořadatel právo dítě, které rodič přihlásil po naplnění kapacity, zařadit mezi náhradníky. Náhradníci jsou vedeni v pořadí podle data přihlášení. Informaci o zařazení do náhradníků je rodiči sdělena na uvedený e-mail v přihlášce (telefonicky) prostřednictvím osobního kontaktu/e-mailu pořadatele nikoliv potvrzovacím e-mailem. Potvrzovací e-mail, který rodiči přijde do několika minut po odeslání přihlášky, potvrzuje přijetí přihlášky. Tento potvrzovací e-mail je automaticky odesílán „robotem“ a potvrzuje přijetí přihlášky, v případě vyplnění on-line přihlášky přes webové stránky.

3. Obsazenost tábora je aktualizovaná cca 1x týdně.

4. Stav přihlášky si můžete zkontrolovat v příchozím mailu (částečnou úhradu systém neeviduje), aktualizace plateb probíhá cca1x týdně.

V. PLATBA

1. Kupující/rodič se zavazuje zaplatit zálohu 1000 Kč do 10 dní od odeslání přihlášky a doplatek ceny tábora do 30 dní od odeslání přihlášky, pokud není domluveno jinak. V případě nezaplacení zálohy v řádném termínu je přihláška neplatná a místo na táboře není rezervované. V krajních případech je možné se s pořadatelem písemně (e-mailem) dohodnout na posunutí termínů plateb a místo zůstane rezervováno.

Platba musí být nejpozději 7 dní před začátkem tábora připsána na náš bankovní účet. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavíme a na mail uvedený v objednávce zašleme jako doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije
Tábory ani workshopy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

2. Pokud bude na příměstský tábor přispívat zaměstnavatel, je nutné se s pořadatelem spojit ještě před vyplněním přihlášky, nejlépe napsat na mail: gevura@seznam.cz.

3. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

Bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárovaná.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

VI. CENA

1. CENA PRODUKTŮ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. U jednotlivých položek produktů a u vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny vzdělávacích akcí zahrnují náklady spojené s realizací akce jako jsou: náklady na lektora, pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb (tj. vzdělávacích akcí) nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním. Pouze v případě individuálně uzpůsobených vzdělávacích akcí na míru klientovi budou Klientovi účtovány náklady na dopravu lektora a jeho čas strávený na cestě do místa určeného Klientem.

2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na vzdělávací akci (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či akce v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři) s výjimkou těch případů, kde je cena sjednávána individuálně dle předchozího odstavce. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat či účast na vzdělávací akci umožnit, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám účast na vzdělávací akci umožnit až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.

VII. PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ÚČASTI ZE STRANY RODIČE

1. Kdykoliv před začátkem příměstského tábora má rodič právo zrušit tábor doporučeným dopisem nebo emailem na gevura@seznam.cz, u kterého musí mít rodiče potvrzení od pořadatele o doručení.

Storno podmínky jsou následující:
1.1 v případě zrušení účasti do 30.4. roku, kdy je dítě přihlášeno na tábor je storno poplatek 5% z celkové ceny tábora

1.2 zrušení účasti 45 a více dní před začátkem tábora je storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny tábora;

1.3 zrušení účasti 30-44 dní před začátkem tábora je storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny tábora;

1.4 zrušení účasti 15-29 dní před začátkem tábora je storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny tábora; 

1.5 zrušení účasti 7-14 dní před začátkem tábora je storno poplatek 80% z celkové ceny tábora;

1.6 zrušení účasti méně než 7 dní před začátkem tábora 100% z ceny tábora.

2. V případě, že za dítě rodič sežene náhradníka, storno poplatek neplatí

3. Storno poplatek se vždy počítá z celkové ceny tábora. V případě, že je při zrušení účasti uhrazena jen záloha, storno poplatek z celkové ceny tábora se odečte z uhrazené finanční zálohy. Částka ponížena o storno poplatek se vrací rodiči zpět na číslo účtu na základě zaslaného stornovacího emailu.

4. Pokud bylo za tábor v době odstoupení rodičem uhrazeno méně, než je částka stornovacího poplatku, na který má pořadatel nárok, je rodič povinen doplatit chybějící částku do celkového storno poplatku, a to do sedmi dní od doručení odstoupení rodiče pořadateli.

5. Pokud se dítě nezúčastní některých dnů z příměstského tábora nevzniká rodiči nárok na náhradu ceny.

6. Dojde-li ke zrušení účasti na táboře z vážných zdravotních důvodů, je potřeba doložit potvrzení lékaře, a to písemně buď na adresu nebo na mail: gevura@seznam.cz, u kterého musí mít rodič potvrzení od pořadatele o doručení. Nárok na vrácení 30% z ceny za dny, které se dítě tábora neúčastnilo. Je možné požadovat náhradu až za dny, které následují po doručení zrušení účasti.

7. Pro zrušení účasti a zájmu o navrácení peněz je rodič povinen zaslat žádost na email gevura@seznam.cz.

V emailu je třeba uvést jméno dítěte, turnus tábora, číslo účtu, ze kterého byla platba zasílána. Pořadatel vrací peníze přibližně v časovém horizontu 14 dnů od přijetí úplné zaslané žádosti rodičem a doložení lékařské zprávy na e-mail pořadatele. V případě zrušení tábora v rámci prázdnin, je časový horizont pro vrácení peněz, 14 dnů po ukončení prázdnin.

8. V případě, že rodič má zájem o vrácení celé zaplacené částky za tábor, je třeba, aby rodič vyčkal, zda tábor bude zcela zaplněn a zrušené místo tak nahrazeno jiným přihlášeným dítětem. Po termínu uskuteční tábora, rodič sám může opětovně kontaktovat pořadatele emailem, zda tábor byl úplně obsazen a celková zaplacená cena tábora může být rodiči vrácena. Pořadatel si vyhrazuje termín pro vyřízení této žádosti nejpozději do konce 10. měsíce příslušného kalendářního roku po skončení letních táborů. Termín pro navrácení částky je platný jen v případě včasného zaslání úplných informací rodičem na e-mail pořadatele a splněné podmínky zcela zaplněného tábora. Pokud tábor nebyl zcela zaplněn a místo tak nebylo nahrazeno jiným dítětem, rodiči nevzniká nárok na vrácení plné ceny tábor. Vypořádání se tak řídí stornovacími podmínkami pro zrušení tábora ze strany rodiče.

VIII. PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ÚČASTI ZE STRANY POŘADATELE

1. Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit táborovým řádem, režimem dne, neposlechne-li pokyny vedoucího, ohrozí jednáním své zdraví nebo zdravá jiného účastníka. Táborový vedoucí nebo pořadatel oznámí rodiči tuto skutečnost a vyhrazuje si pořadatel právo zrušit jeho účast na táboře bez nároku na vrácení peněz.

2.  V případě poskytnutí nesprávných či nepravdivých údajů rodičem.

3.  Dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře. Dítě není schopno se přizpůsobit táborovému řádu a režimu dne.

4. Bude-li nutné tábor (nebo některý jeho turnus) zrušit z vážných organizačních důvodů pořadatele nebo z důvodů nařízení nebo opatření vlády ČR či příslušného ministerstva bránícího v uskutečnění tábora nebo jeho turnusu, bude plátci ceny tábora vrácena celá uhrazená částka v případě před konáním tábora, poměrná nevyčerpaná částka v případě zrušení v průběhu tábora., a to do 30-ti dnů od data zrušení tábora/turnusu, na bankovní účet, ze kterého platba dorazila. Na jiné plnění nevzniká nárok.

IX. POJIŠTĚNÍ

1. V ceně tábora je zahrnuto pojištění odpovědnosti pořadatele z činnosti práce s dětmi u Kooperativa pojišťovna, a.s.

2. Úrazové pojištění dítěte není součástí pojištění a v případě zájmu sjednání pojištění je na rozhodnutí rodiče. Rodič si toto pojištění sjednává na vlastní náklady. Za úraz dítěte způsobený náhodou, nepozorností, nedbalostí, nedodržení táborového řádu, bezpečnosti a režimu dne dítětem bez přičinění táborových vedoucí nenese pořadatel zodpovědnost. Jakožto za úraz způsobený jiným dítětem – účastníkem tábora.

X. UPOZORNĚNÍ

1. Rodič je zodpovědný za ztrátu nebo škody způsobené jeho dítětem, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v rozporu s táborovým řádem/režimem dne. V případě, že dítě poškodí majetek pořadatele nebo majetek jiného účastníka tábora, zavazuje se rodič, že uhradí celou výši škody.

2.  Pořadatel neručí za případnou ztrátu nebo rozbití cenných věcí (mobilní telefony, audiovizuální techniku, šperky, atd.). Pořadatel nedoporučuje tyto věci brát s sebou.

3.  Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti, které dítě svěřilo do úschovy svému táborovému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu tábora ponechalo u sebe, nenese pořadatel odpovědnost.

4.  Rodič prohlašuje, že při přihlášení nezamlčel žádné důležité informace o zdravotním stavu dítěte, Rodič bere navědomí, že nemocné dítě se nemůže účastnit tábora a rodič si dítě vyzvedne z příměstského tábora po dohodě s táborovým vedoucím.

5.  Rodič je povinen před odevzdáním dítěte táborovému vedoucímu pečlivě dítěti zkontrolovat vlasy. Hnídy a vši jsou důvodem k nepřijetí dítěte do tábora a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků.

6.  Rodič 1.den tábora odevzdá Prohlášení rodičů a kopii kartičky pojištěnce. V případě neodevzdání jedné z náležitosti si pořadatel vyhrazuje právo k nepřijetí dítěte na tábor.

XI. MOBILNÍ TELEFONY

1. V případě, že má mobilní telefon dítě s sebou na táboře, rodič akceptuje, že dítě nebude mobilní telefon používat vdobě konání příměstského tábora. Telefonické spojení je možné v době vyzvedávání dětí z příměstského tábora. Rodič může v opodstatněných důvodech kontaktovat táborového vedoucího na telefonní číslo +420 775 242 720.

XII. INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

1. Klient vyplněním a odesláním přihlášky dává souhlas pořadateli Ing. Michaela Haklová. (dále jen „Správce) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o přihlášeném dítěti obsažené v zaslané přihlášce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen „GDPR“) a dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2. Osobní údaje, které budou zpracovány:

2.1. jméno a příjmení dítěte,
2.2. datum narození/rodné číslo přihlašovaného dítěte,
2.3. bydliště,
2.4. emailová adresa rodičů,
2.5. jména rodičů
2.6. telefonický kontakt rodičů,
2.7. další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou přihláška, prohlášení rodiče (potvrzení o bezinfekčnosti), kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.

2.8. fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora

3. Účelem zpracování osobních údajů je:
3.1. zpracování údajů nutných pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce potřebné k přípravě a organizaci dětského tábora. Po Správci mohou osobní údaje vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým je Správce povinen poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.

3.2. Zasílání nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích.

3.3. Vypracování statistik.
3.4. Užití fotografií, videozáznamů, zvukových záznamů, zachycující dítě – přihlášenou osobu, např. společné akci. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci táborů, výletů a obdobné činnosti v režii Správce a to na sociálních sítích, webových stránkách, fyzických nosičích, reklamních spotů a dalších reklamních nosičích.

4. Doba zpracování
4.1. Doba zpracování osobních údajů je doba souhlasu se zpracováním a uchováním osobních údajů

uvedených v přihlášce se uděluje po celou dobu účasti dítěte na táborech, akcích.
4.2. Poté, co bude účast ukončena, uchovává Správce osobní údaje po dobu pěti let od poslední účasti dítěte na táboře/akci.
4.3. Fotografie, kamerové, mediální záznamy a jiné budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu.
5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

5.1. poskytovatelům a majitelům ubytovacích, stravovacích a obdobných služeb, kde se tábory, výlety či jiné akce konají (především se jedná o jméno, příjmení a datum narození);

5.2. ostatní oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, složky záchranného systému ČR, obecní úřad, ministerstvo, magistrát, apod.);

6. Klient souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu gevura@seznam.cz.
7. Klient bere na vědomí, že Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů je povinný, a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle platných Všeobecných obchodních podmínek pro účast na příměstském táboře v Olešku – Podmínky pro zrušení pobytu, Ze strany rodiče.

8. *Poučení rodiče
8.1. Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”),

informuje, že:
8.2. osobní údaje rodiče a dítěte budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

8.3. důvodem poskytnutí osobních údajů dítěte a rodiče je zájem rodiče o zasílání nabídek a informací Správce či zájem o účast dítěte či samotného rodiče na táboře pořádaným Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

8.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

8.5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
8.6. Klient má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.
8.7. Rodič dítěte zmocňuje odesláním přihlášky pořadatele Ing. Michaelu Haklovou ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.

XIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1.Vyplněním a podpisem příslušné kolonky v závazné přihlášce/zaškrtnutím Souhlasu v elektronické přihlášce klient bere na vědomí a souhlasí s Všeobecnými podmínkami pro účast na příměstském táboře v Olešku, časem konání tábora, programem dne a instrukcemi pro přihlášení. Klient stvrzuje svým podpisem na přihlášce/ Souhlasem a odesláním elektronické přihlášky, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

2.  Klient prohlašuje, že je oprávněný jednat za dítě.

3.  Klient souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele, Ing. Michaelu Haklovou, příměstského tábora v Olešku a zároveň k zasílání informací rodiči o dění pořádaném pořadatelem. Zároveň rodič dává souhlas k použití fotografií a videa sebe či svého dítěte pořízených v rámci tábora pro prezentaci pořadatele.

4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

5. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

6. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

7. Tyto VOP jsou účinné od 8. 5. 2020

Aktualizováno 18.4.2021